صرف صفت

صرف صفت با چهار قانون طلایی

حروف اضافه

چهار نوع حرف اضافه در زبان آلمانی وجود دارد