صرف صفت

مبحث صرف صفت به چهار بخش تقسیم می شود:

  1. صرف صفت برای اسامی مفرد با آرتیکل معین
  2. صرف صفت برای اسامی مفرد با آرتیکل نامعین
  3. صرف صفت برای اسامی مفرد بدون آرتیکل
  4. صرف صفت برای اسامی جمع

  • اسامی با آرتیکل معین:

قانون طلایی : هرکجا شکل اولیه آرتیکل یعنی der, das, die,   از حالت عادی خود خارج شد (داتیو، آکوزاتیو یا گنیتیو شدند) کافی است به صفت فقط پایانه en  اضافه کنیم، در غیر این صورت صفت پایانه -e  میگیرد.

در جدول زیر حالت هایی که شکل ظاهری آرتیکل دچار تغییر شده است با رنگ آبی و جاهایی که آرتیکل تغییر نکرده است با رنگ سبز نوشته شده اند.

GenitivDativAkkusativNominativ
des großen Tischesdem großen Tischden großen Tischder große Tisch
des kleinen Bettsdem kleinen Bettdas kleine Bettdas kleine Bett
der schönen Tascheder schönen Taschedie schöne Taschedie schöne Tasche
  • اسامی مفرد با آرتیکل نامعین:

قانون طلایی: هرکجا شکل اولیه آرتیکل یعنی der, das, die, die  از حالت عادی خود خارج شد (داتیو، آکوزاتیو یا گنیتیو شدند) کافی است به صفت فقط پایانه en  اضافه کنیم، درغیر این صورت به صفت پایانه ایی اضافه میکنیم که جنسیت کلمه را نشان بدهد. برای مذکر -er برای خنثی -es و برای مونث -e

در جدول زیر حالت هایی که شکل ظاهری آرتیکل دچار تغییر شده است با رنگ آبی و جاهایی که آرتیکل تغییر نکرده است با رنگ سبز نوشته شده اند.

GenitivDativAkkusativNominativ
eines großen Tischeseinem großen Tischeinen großen Tischein großer Tisch
eines kleinen Bettseinem kleinen Bettein kleines Bettein kleines Bett
einer schönen Tascheeiner schönen Tascheeine schöne Tascheeine schöne Tasche
  • اسامی مفرد بدون آرتیکل:

قانون طلایی: در این حالت درواقع صفت نقش آرتیکل را برای اسم بازی می کند و همه تغییراتی که در حالات مختلف داتیو آکوزاتیو و یا گنیتیو روی آرتیکل انجام میدادیم را ، حالا روی صفت انجام می دهیم.  ***فقط درحالت مذکر و خنثی گنیتیو باید همیشه پایانه -en  اضافه شود.

GenitivDativAkkusativNominativ
großen Tisches***großem Tischgroßen Tischgroßer Tisch
kleinen Betts***kleinem Bettkleines Bettkleines Bett
schöner Tascheschöner Tascheschöne Tascheschöne Tasche
  • اسامی جمع:

قانون طلایی: صفت اسامی جمع اگر همراه با آرتیکل یا شبه آرتیکل باشند همیشه و در هر حالتی پایانه -en  میگیرند و اگر آرتیکل نداشته باشد، صفت همان پایانه آرتیکل را به خود می گیرد.

GenitivDativAkkusativNominativ
der netten Leute  
netter Leute
den netten Leuten  
netten Leuten
die netten Leute  
nette Leute
die netten Leute  
nette Leute
منیژه شفیع وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *