حروف اضافه

در زبان آلمانی حروف اضافه به چهار دسته تقسیم  می شوند.


1.حروف اضافه آکوزاتیو: بعد از این حروف اضافه، آرتیکل اسم بصورت آکوزاتیو نوشته می شود.

Präposition: Akkusativbis – durch – entlang – für – gegen – kontra – ohne – pro – um – wider

مثال،

Ohne: Sie geht nicht ohne ihren Vater.

بدون: او بدون پدرش نمی رود.

Um: Wir sitzen um den Tisch.

حول، دور: ما دور میز نشستیم.

Über: Ich spreche über ein wichtiges Thema.

درباره: من درباره یک موضوع مهم حرف می زنم.


2.حروف اضافه داتیو: بعد از این حروف اضافه، آرتیکل اسم بصورت داتیو نوشته می شود.

Präposition: Dativab – aus – außer – bei – dank – entgegen – entsprechend – gegenüber – gemäß – mit – nach – seit – von – zu – zufolge – zuliebe

مثال:

Mit: Ich spreche mit meiner Mutter.

با: من با مادرم صحبت می کنم.

Nach: Nach dem Kurs trinke ich einen Kaffee.

بعد از: بعد از کلاس یک قهوه می نوشم

Zu: Sie geht heute zur Schule.

به (سمت): او امروز به مدرسه می رود.


3.حروف اضافه گنیتیو: بعد از این حروف اضافه آرتیکل اسم بصورت نومیناتیو نوشته می شود.

Präposition: Genitivangesichts – anhand – anlässlich – anstelle – aufgrund – außerhalb – bezüglich – hinsichtlich – infolge – inklusive – inmitten – innerhalb – mithilfe – mittels – seitens – (an)statt – trotz – ungeachtet – unweit – während – wegen – zuzüglich – zwecks

مثال:

Trotz: Trotz des schlechten Wetter gehe ich heute spazieren.

یاوجود: باوجود هوای بد امروز به پیاده روی میروم.

Während: Während des Essens höre ich auch Musik.

درحین: درحین غذا خوردن موزیک هم گوش می دهم.

Innerhalb: Innerhalb der Woche muss ich alle meine Hausaufgaben machen.

در داخل (بازه زمانی): درطول این هفته من باید تمام تکالیفم را انجام دهم.


4.حروف اضافه متغییر: بعد از این حروف اضافه با توجه به مکانی یا زمانی بودنشان و شرایطی که برایشان تعریف می شود، یا داتیو یا آکوزاتیو هستند. 

Präposition: Wechselpräpositionenan – auf – hinter – in – neben – über – unter – vor – zwischen

*این مبحث را در مقاله دیگری توضیح داده ام.

منیژه شفیع وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *