حروف اضافه متغییر

حروف اضافه ایی که هم داتیو و هم آکوزاتیو درست می کنند

حروف اضافه

چهار نوع حرف اضافه در زبان آلمانی وجود دارد