حروف اضافه

چهار نوع حرف اضافه در زبان آلمانی وجود دارد