آزمون گوته B2 چگونه برگزار می شود ؟

در کل آزمون Goethe-Zertifikat B2 شامل چهار قسمت است که در ادامه به توضیح جداگانه هرکدام می پردازیم.

نکته حائز اهمیت در این آزمون این است که نمرات هربخش بصورت جداگانه محاسبه می شود. یعنی شما می توانید هر بخش را جداگانه امتحان دهید و چنانچه در بخشی موفق به کسب نمره قبولی نشدید، فقط همان بخش را مجددا شرکت کنید.

این آزمون نمره منفی ندارد.

بخش درک مطلب یا lesen  (مدت زمان 65 دقیقه)

مجموع سوالات این بخش 30 سوال است و برای کسب نمره قبولی از این بخش باید حداقل به 18 سوال پاسخ صحیح داده شود تا حداقل نمره قبولی یعنی 60 را بتوان کسب کرد.

این بخش از آزمون گوته شامل 5 قسمت اصلی است

1.ارتباط میان متن و سؤالات: قسمت اول شامل 9 سوال و 4 متن است و زبان آموز باید انتخاب کند که کدام سوال با کدام متن ارتباط دارد. از 30 نمره lesen (درک مطلب) 9 نمره برای قسمت اول است.

2.پر کردن جای خالیقسمت دوم شامل 6 سوال به صورت جای خالی می باشد و زبان آموز باید گزینه ی مناسب برای پر کردن جای خالی و کامل کردن متن را انتخاب کند. این قسمت 8 گزینه (یعنی 2 گزینه اضافی) دارد. از 30 نمره lesen (درک مطلب) 6 نمره برای قسمت دوم است.

3.انتخاب گزینه صحیح: قسمت سوم شامل یک متن و 6 سوالِ 3 گزینه ای است که زبان آموز باید گزینه صحیح را انتخاب کند. از 30 نمره lesen (درک مطلب) 6 نمره برای قسمت سوم است.

4.ارتباط میان متن و سوالات درباره یک موضوع واحدقسمت چهارم شامل 6 سوال و 8 متن است. در هر یک از متون یک نفر نظرش را در ارتباط با موضوعی واحد بیان کرده است و زبان آموز باید انتخاب کند که کدام سوال با کدام متن ارتباط دارد. از 30 نمره lesen (درک مطلب) 9 نمره برای قسمت چهارم است.

 5.انتخاب عنوان مناسب: قسمت پنجم شامل یک متن است که 7 عنوان دارد. برای ۳ قسمت از متن باید از بین عناوین داده شده عنوان مناسب انتخاب شود. از 30 نمره lesen (درک مطلب) 3 نمره برای قسمت پنجم است.

بخش شنیداری یا hören  (مدت زمان 40 دقیقه)

مجموع سوالات این بخش 30 سوال است و برای کسب نمره قبولی از این بخش باید حداقل به 18 سوال پاسخ صحیح داده شود تا حداقل نمره قبولی یعنی 60 را بتوان کسب کرد.

این بخش از آزمون گوته شامل 4 قسمت اصلی است

1.پاسخ صحیح یا غلطدر قسمت اول بخش  hören، پنج مکالمه یا گفتار درباره یک موضوع روزمره وجود دارد که هر دیالوگ فقط یکبار پخش می شود. زبان آموز باید به 10 سوال پاسخ (صحیح وغلط – انتخاب از بین گزینه ها) دهد.
از 30 نمره hören (شنیداری)  10 نمره برای قسمت اول است

2.انتخاب گزینه صحیحقسمت دوم شامل مصاحبه با یک شخص  است که دو بار پخش می شود. زبان آموز باید با انتخاب از بین گزینه ها به 6 سوال پاسخ دهد. از 30 نمره hören (شنیداری) 6 نمره برای قسمت دوم است

3.گوش دادن به مکالمه در رادیودر قسمت سوم زبان آموز به گفتگوی سه نفر در رادیو درباره یک موضوع گوش می دهد. به ۵ سوال پیرامون آن مکالمه به صورت انتخاب از بین گزینه ها پاسخ می دهد. در این قسمت هر فایل صوتی یک بار پخش می شود. از 30 نمره hören (شنیداری) 6 نمره برای قسمت سوم است

4.انتخاب از میان گزینه ها: قسمت چهارم شامل یک متن است که دو بار پخش می شود و زبان آموز باید به 8 سوال به صورت انتخاب از بین گزینه ها پاسخ دهد. از 30 نمره hören (شنیداری) 8 نمره برای قسمت چهارم است

بخش نوشتاری یا schreiben  (مدت زمان 75 دقیقه)

حداقل نمره قبولی در این بخش 60 نمره از 100 نمره است

این بخش شامل دو قسمت اصلی است و 100 نمره از آزمون گوته b2 به آن اختصاص دارد. قسمت اول آن 60 نمره و قسمت دوم 40 نمره دارد

1.قسمت اول:

انجام وظایف  14 نمره

انسجام متن 14 نمره

واژگان 16 نمره

ساختارها 16 نمره

2.قسمت دوم:

انجام وظایف10 نمره

انسجام متن 10 نمره

واژگان 10 نمره

ساختارها 10 نمره

بخش شفاهی  یا sprechen  (مدت زمان 15 دقیقه)

حداقل نمره قبولی در این بخش 60 نمره از 100 نمره است

آزمون شفاهی گوته b2 با دو شرکت کننده و در دو بخش انجام می شود. 15 دقیقه زمان برای آمادگی در اختیار دارید و می توانید یادداشت بردارید.

1.بخش اول: هر نفر یک موضوع دریافت می کند و باید در حدود ۴ دقیقه درباره آن صحبت کند. در ارتباط با موضوع داده شده باید چندین گزینه را توضیح دهد، مزایا و معایب آن را نام ببرد و ارزیابی کند و یک احتمال را با جزئیات بیشتر شرح دهد. در پایان باید به ۲ سوال مرتبط با موضوع خود که یکی توسط پارتنر و دیگری توسط ممتحِن (کسی که مسئول برگزاری امتحان است) پرسیده می شود پاسخ دهد. هر نفر باید با توجه به موضوع پارتنر خود یک سوال نیز مطرح کند.

2.بخش دوم: هر دو نفر یک موضوع دریافت می کنند و باید حدود ۵ دقیقه در رابطه با آن با یکدیگر بحث کنند. در پایان باید به یک نتیجه ی واحد برسند و جمع بندی را ارائه دهند.

منیژه شفیع وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *